APTAUJAS REZULTĀTI

2016.gada martā un aprīlī Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Klimata ietekmes, pielāgošanos klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā” („Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība”) veica aktivitāti – socioloģisko aptauju ar mērķi apzināt dzīvokļu īpašnieku un īrnieku sapratni par savas dzīvesvietas – dzīvokļa un apkārtējās vides (ieskaitot kvartāla),  ēkas un inženierinfrastruktūras uzbūvi, tehnisko aprīkojumu un inženiersistēmām, to ekspluatāciju un apkopes nepieciešamību saistībā ar klimata pārmaiņām un iespējām pielāgoties tām.

Aptaujāti tika cilvēki vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Kopumā tika veiktas 3007 intervijas. Aptaujā tika izmantota kvotu izlase, nosakot respondentu skaitu dažādos Rīgas mikrorajonos un dažādu sēriju ēkās.

Konkrētais respondents attiecīgā mikrorajona un ēku sērijas ietvaros tika izvēlēts pēc nejaušās izlases principiem. Aptaujas veikšanai tika sagatavotas anketas latviešu un krievu valodās. Intervijas veica augsti kvalificēti un īpaši instruēti intervētāji. 

Šāds pētījums ir nepieciešams jo pieaugot klimata izmaiņu draudiem, kā arī apzinoties pielāgošanās nepieciešamību klimata pārmaiņām, ir nepieciešams ne tikai apzināties pašu izmaiņu radīto seku sociālekonomisko vērtību, bet arī apzināties pārmaiņu, lai pielāgotos klimata izmaiņām sociālekonomiskās vērtības, kā rezultātā būs daudz vieglāk plānot tālāko attīstību.

Izvēlētā pētījuma zona ir daudzdzīvokļu kvartāli, kas pēc būtības ir ļoti neaizsargāti no klimatu pārmaiņu sociālajām, tehniskajām un dabas vides pārmaiņā un izmaiņas šajās teritorijās izjutīs vislielākais iedzīvotāju skaits. Ņemot vērā pētījuma teritoriju, tā mērķa grupas ir gan kvartālu iedzīvotāji, gan arī cilvēki, kas izmanto kvartālos esošo infrastruktūru.

Pētījuma ietvaros, atsevišķos pētījuma blokos, tika apskatīti vairāki klimata pārmaiņu un pielāgošanās faktori, kas balstoties uz dažādām teorijām un zinātniskajām metodēm tika analizēti un noteikti to sociālekonomiskās vērtības. Projektā kā vadošais partneris darbojās Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pilsētas arhitekta birojs", bet vides bloku - RSU Darba drošības un vides veselības institūta Higiēnas un arodslimību laboratorijas. Savukārt tehnisko daļu veica no Rīgas Tehniskā universitāte piesaistītie eksperti.

Ar aptaujas rezultātiem iepazīties šeit.