PĒTĪJUMI

Aktivitātes mērķis ir izstrādāt zinātniski pamatotu pētījumu „Klimata ietekmes, pielāgošanos klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko novērtējumu daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā”.

Pētījumos ietverts:

  • Finanšu un ekonomisko vērtību analīzes;
  • Ieguvumu izdevumu analīžu veikšana;
  • Dažādu kvalitatīvu un kvantitatīvu ar klimata pārmaiņu aspektiem saistītu vērtību analīze:

-Veikt esošo mikrorajona SVID analīzi;
-Noteikt tirgus vērtību nekustamajiem īpašumiem, kuri atrodas dažādos mikrorajona apgabalos;
-Veikt aptuvenu ieguvumu-izmaksu analīzi pēc labiekārtošanas darbu veikšanas, izvērtēt, vai palīdz celt tirgus vērtību apgabalā esošajiem īpašumiem, novērš draudus un vājās puses, kas atklātas SVID analīzē.

  • Pašreizējās situācijas analīze:

-Noteikt kādas iestādes, uzņēmumi darbojas mikrorajonā, kas trūkst;
-Noskaidrot cik darbavietas nodrošinātas, cik būtu optimāli nepieciešamas;
-Apzināt neizmantotās, degradētās teritorijas, kuras varētu izmantot.

  • Organizēt tikšanos ar uzņēmējiem, kuri varētu izklāstīt savus ieskatus iespējamajā mikrorajona attīstībā, kas palīdzētu pielāgot attīstības plānu;
  • Definēt kopējo daudzdzīvokļu rajonu (ēku) sociālekonomisko un finanšu vērtību;
  • Noteikt daudzdzīvokļu rajonu (ēku) rekonstrukcijas – revitalizācijas vērtību;
  • Noteikt daudzdzīvokļu rajonu (ēku) rekonstrukcijas – revitalizācijas makro un mikro ekonomisko ietekmi;
  • Sagatavot zinātniski pamatotu sociālekonomisko vērtību sistēmu.

 

Pētījuma tematisko virzienu vadība

(pētījumu virzienu rezultātu apkopošana un to sociālekonomisko faktoru un vērtību noteikšana)

TEHNISKĀ DAĻA

- Objektīvā, tehniski profesionālā pieeja. Tā ietver dzīvojamās apbūves ēku tipu analīzi (ēku tipu izplatība, ēku tipu tehniskā stāvokļa analīze, ēku tipu siltumtehnisko īpašību raksturojums un esošo datu analīze);
- Renovācijas ekonomiskā pamatojuma izstrāde (ekonomiskā pamatojuma metodikas izveidošana – atmaksāšanās princips no siltumenerģijas ietaupīt; pielietojums un tā robežas atsevišķam ēku tipam);
- Ēku grupēšana pēc ēku tipa un izvietojuma pilsētas apbūvē. Tehniskā nozīme grupēšanai ir labāku renovācijas ekonomisko rādītāju iegūšana, taču projekta mērķu nozīmē – pāreja uz sociālās vides veidošanu pilsētas apbūves vienībā ( ēku grupā , kvartālā un mikrorajonā );
- Pilsētas apbūves teritoriju analīze no diviem aspektiem – tehniskā (vai var izveidot ēku grupas, kurām realizēt tipu renovāciju)  un  sociālā (vai šajā mikrorajonā izveidojušies iedzīvotāju sadarbība un kopīgu projektu pieredze);
- Sociālā pieeja – dzīvojamās apbūves iedzīvotāju uztveres analīze tieši sava mājokļa un tā kvalitātes apzināšanās aspektā.

Ēku tehniskās apsekošanas pakalpojums - Vitauts Konrāds;
Gaiscaurlaidības mērījumi tipveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļosAndris Vulāns;
Tipveida ēku siltumenerģijas patēriņa analīze - Andris Rudzītis;
Tipveida dzīvojamo ēku atjaunošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ekonomiskie aspektiLaimdota Šnīdere;
Ēku energoefektivitātes jautājumi klimata pārmaiņu un draudu kontekstā (Tehniskās daļas kopsavilkums)Laimdota Šnīdere.

VIDES DAĻA

- Veikt iedzīvotāju veselības stāvokļa izvērtējumu, veicot specializētas iedzīvotāju aptaujas un citu pieejamo sabiedrības veselības indikatoru analīzi, īpašu uzmanību pievēršot riska grupām (gados veciem cilvēkiem, bērniem, grūtniecēm u.c.);
- Veikt vairāku, atsevišķu iekškvartālu un atsevišķu dzīvojamo platību, vides kvalitāti raksturojošo rādītāju mērījumus (PM10 un PM2.5, SO2 un NOx, ziedputekšņi, mikrobioloģiskais piesārņojums, troksnis u.c.);
- Veikt iegūto datu analīzi kontekstā ar konkrēto pilsētas rajonu pilsētbūvnieciskās plānošanas principiem;
- Izstrādāt zinātniski pamatotas rekomendācijas mūsdienīgas, iedzīvotāju veselību pozitīvi ietekmējošas  dzīves telpas attīstībai Rīgas pilsētā.

Putekļu daļiņu mērījumu rezultātu apkopojumsLinda Paegle (Skreitule), Arvis Kokins;
Vides trokšņa mērījumu rezultātu apkopojumsLinda Paegle (Skreitule), Arvis Kokins;
CO, CO2 un O3 mērījumu rezultātu apkopojums Linda Paegle (Skreitule), Arvis Kokins.

SOCIĀLĀ UN TELPISKĀ DAĻA

Nepieciešams veikt vispārīgo teorētisko un literatūras pētījumu par klimata pārmaiņu ietekmi daudzdzīvokļu kvartāliem ar mērķi:

- Izveidot teorētiski pamatotu modeli, kurš paskaidrotu kādā veidā klimata pārmaiņas iespaido esošo daudzdzīvokļu kvartālu vidi;
- Izveidot esošas Rīgas daudzdzīvokļu kvartāla novērtējuma modeli klimata pārmaiņu ietekmes novērtēšanai;
- Apkopot Rīgas kontekstam atbilstošos pielāgošanas klimata pārmaiņām labas prakses piemērus, veikt precedentu analīzi.

Veikt Rīgas daudzdzīvokļu kvartālu tipoloģisko izpēti ar mērķi:

- Veikt Rīgas daudzdzīvokļu kvartālu kartēšanu un galveno telpiski-sociālo datu apkopošanu vienā atlantā;
- Veikt pilot-teritoriju telpiski-sociālu analīzi (pieci daudzdzīvokļu kvartāli) ņemot vērā;
- Veikt pilot-teritoriju telpiski-sociālo apsekojumu Rīgas daudzdzīvokļu kvartāla modeli klimata pārmaiņu ietekmes novērtēšanai

Veikt socioloģisko izpēti ar mērķi:

- Izveidot daudzdzīvokļu kvartālu iedzīvotāju profilu (apzinot cilvēkus no pēc iespējas dažādākiem mikrorajona apgabaliem);
- Noskaidrot iedzīvotāju vēlmes, vajadzības, vīzijas un vērtības;
- Noskaidrot iedzīvotāju viedokli par to, kas īpašs šajā mikrorajonā;
- Uzzināt par cilvēku ilgtermiņa vīzijām;
- Uzzināt par iedzīvotāju vēlmi iesaistīties mikrorajona attīstībā.

Izveidot sociāli-telpisko stratēģiju pielāgošanai klimata pārmaiņām, tajā skaitā:

- Izveidot detalizētu mikrorajona plānu, kas ietver pastāvošo ēku (norādot, kas tajās atrodas, piemēram, uzņēmumi, veselības iestādes utml.), publisko vietu izvietojumu, ja iespējams – dažādi apzīmējot ēku tehnisko stāvokli. Tas palīdzētu veidot aktivitāšu zonas;
- Izstrādā vispārīgu teritoriālo plānojumu mikrorajona attīstībai, kas atbilst Rīgas pilsētas attīstības idejām.

Telpiskā un sociāla daļa – KOPSAVILKUMSAleksandrs Feļtins (pētījuma daļas vadītājs - kompozīciju analīze un kopsavilkums), Toms Bricis (klimata pārmaiņas, gaisa temperatūras mērījumi un korelācija ar zemes izmantošanas faktoriem), Jānis Donis (PSS cēloņu attāla izpēte, satelītkartes), Viesturs Celmiņš (fokusa grupas par klimata mainības ietekmi);
Dzīvokļu namu kvartālu atlants (Telpiskās un sociālās daļas kopsavilkums)Aleksandrs Feļtins (pētījuma daļas vadītājs - kompozīciju analīze un kopsavilkums), Toms Bricis (klimata pārmaiņas, gaisa temperatūras mērījumi un korelācija ar zemes izmantošanas faktoriem), Jānis Donis (PSS cēloņu attāla izpēte, satelītkartes), Viesturs Celmiņš (fokusa grupas par klimata mainības ietekmi);
Klimata pārmaiņas pasaulē un RīgāToms Bricis;
Mikroklimatiskie mērījumi Toms Bricis;
Telpiskā un sociāla daļa - kopsavilkums lēmumu pieņēmējiem - Aleksandrs Feļtins;
Rīgas pilsētas siltumsalas efekta attālās izpētes novērtējums Jānis Donis;
Rīgas pilsētas siltumsalas efekta attālās izpētes novērtējums – PIELIKUMI UN IZEJAS DATI - Jānis Donis;
Fokusgrupu diskusiju un interviju analīze, interpretācija, secinājumi un rekomendācijasViesturs Celmiņš.

Visu telpiski-sociālas pētījumu daļas radīto kartografisko materiālu apkopojums ir apvienots vienā Rīgas daudzdzīvokļu namu kvartālu atlantā (4.01.2017. versija bez karšu anotācijām).

 

SOCIĀLEKONOMISKIE APRĒĶINI

Sociālekonomisko vērtību sistēmas izstrāde un vērtību noteikšana – Mārtiņš Menniks.