1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Lai apzinātu, izceltu un popularizētu sasniegumus arhitektūrā kā ieguldījumu kvalitatīvas pilsētvides attīstībā Rīgā — vēsturiskajā centrā, priekšpilsētās, apkaimēs, mikrorajonos, pagalmos un publiskajā ārtelpā pilsētā, — katru gadu tiek organizēta arhitektūras darbu skate (turpmāk — Skate) un tās ietvaros labākajām būvēm tiek piešķirta Gada balva un atzinības (turpmāk abi kopā — balvas).

1.2. Skati organizē Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” (turpmāk — Aģentūra) sadarbībā ar Rīgas domes struktūrvienībām un partneriem.

1.3. Balvu piešķiršanas mērķis ir rosināt profesionālu diskusiju par vērtībām Rīgas pilsētas arhitektūrā un kritērijiem pilsēttelpas kvalitātes novērtēšanā, kā arī veicināt sabiedrības izpratni un līdzdalību kvalitatīvas pilsētvides veidošanā, lai palielinātu sabiedrības pieprasījumu pēc kvalitatīvas dzīves telpas.

1.4. Gada balva tiek piešķirta par labāko atzītās būves autoram vai autoriem.

1.5. Balvu publicitātē tiek izcelta arhitektu, arhitekta palīgu, ainavu arhitektu, inženieru, būvju īpašnieku, pasūtītāju, celtnieku un citu būvju īstenošanā iesaistīto personu nozīme.

1.6. Akcentējot Rīgas pilsētas arhitektūras daudzveidību un reaģējot uz aktuālajām arhitektūras tendencēm pasaulē, Aģentūra var noteikt Skates gada tēmu.

1.7. Atzinību skaits un kategorijas ir atkarīgas no Skates gada tēmas, būvju rakstura un kvalitātes konkrētā gadā.

2. Skates norise

2.1. Skate notiek vairākos posmos:

2.1.1. dalībnieku pieteikšana un dalībnieku reģistra veidošana;

2.1.2. dalībnieku vērtēšana un balvu pretendentu atlase;

2.1.3. balvu pretendentu vērtēšana un lēmuma pieņemšana par balvu ieguvējiem;

2.1.4. sasniegumu prezentācija un balvu pasniegšana.

2.2. Skates norises kalendāro plānu (turpmāk — plāns) kārtējam gadam izstrādā Aģentūra un pirms Skates to apstiprina Aģentūras direktors. Apstiprinātais plāns tiek publicēts Aģentūras mājaslapā un pievienots šim nolikumam kā pielikums.

3. Būvju pieteikšana un dalībnieku reģistra veidošana

3.1. Būves dalībai Skatē var pieteikt jebkura fiziska un juridiska persona, plānā noteiktajā termiņā iesniedzot Aģentūrai brīvā formā sagatavotu pieteikumu ar pretendenta izvēles pamatojumu.

3.2. Skatē var piedalīties tās Rīgas būves, kas saskaņā ar pilsētas būvvaldes Būvniecības pārraudzības un reģistrācijas informācijas sistēma (Būve) datiem ir pieņemtas ekspluatācijā iepriekšējā kalendārajā gadā.

3.3. Aģentūra pārbauda pieteikto būvju atbilstību 1.1.; 1.6. un 3.2. punktā noteiktajām prasībām un izveido dalībnieku reģistru.

3.4. Par Skates dalībnieku šī nolikuma izpratnē uzskatāma ikviena būve, ko Aģentūra iekļāvusi dalībnieku reģistrā un kuras autors ir devis apliecinājumu sadarbībai ar Aģentūru Skates ietvaros.

4. Skates dalībnieku vērtēšana un balvu pretendentu atlase

4.1. Skates dalībnieku vērtēšanai un Balvu pretendentu atlasei Aģentūra izveido arhitektūras nozares ekspertu žūriju, ko vada Aģentūras direktors.

4.2. Par balvu pretendentiem šī nolikuma izpratnē uzskatāmas tās būves, ko žūrija no dalībnieku reģistra izvirzījusi balvu pretendentu vērtēšanas posmam.

4.3. Balvu pretendentu izvēlē žūrija izmanto ilgtspējas kritērijus, vērtējot arī būves funkcionālo, telpisko, sociālo un estētisko pienesumu pilsēttelpā. Kritēriju piemērošanā un interpretācijā žūrija ņem vērā Skates gada tēmu, ja tāda ir noteikta, un būvju pienesumu pilsētas arhitektūrā.

4.4. Ekspertu pienākums ir informēt Aģentūru par gadījumiem, ja Ekspertu darbībā pastāv interešu konflikts, vai citi ētiski apsvērumi, kuru dēļ nav iespējama vai varētu tikt apšaubīta viņu objektivitāte vai neitralitāte balvas pretendentu izvirzīšanā un vērtēšanā.

4.5. Par balvu pretendentiem no dalībnieku reģistra tiek izvēlētas ne vairāk par 15 (piecpadsmit) būvēm.

5. Balvu pretendentu vērtēšana un lēmuma pieņemšana par balvu ieguvējiem

5.1. Lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību Balvu pretendentu vērtēšanā, Aģentūra nodrošina, ka informācija par Skates dalībniekiem un balvu pretendentiem tiek publiskota Aģentūras mājaslapā.

5.2. Aģentūra organizē publisku diskusiju un sabiedrības līdzdalību pretendentu vērtēšanā un apkopo sabiedrības viedokli par tiem.

5.3. Lēmumu par balvu piešķiršanu pieņem Aģentūras direktors, vadoties pēc žūrijas darba rezultātiem un ņemot vērā sabiedrības viedokli.

6. Sasniegumu prezentācija un balvu pasniegšana

6.1. Gada arhitektūras sasniegumi tiek prezentēti un balvas tiek pasniegtas speciālā pasākumā Starptautiskajā arhitektūras dienā.

6.2. Balvu pasniegšanā tiek aicināti piedalīties balvu pretendentu autori vai viņu pilnvarotie pārstāvji, Rīgas domes amatpersonas, partneru un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

7. Skates dalībnieku un balvu pretendentu autoru tiesības un pienākumi

7.1. Skates dalībnieku autoru tiesības:

7.1.1. no Aģentūras darbiniekiem saņemt informāciju par Skates norisi, šo nolikumu un ar to saistītajiem jautājumiem;

7.1.2. tikt iekļautiem dalībnieku reģistrā un izmantot atsauci uz Skati un šo reģistru savas pieredzes aprakstā.

7.2. Skates dalībnieku autoru pienākumi:

7.2.1. pēc Aģentūras pieprasījuma sagatavot apliecinājumu sadarbībai ar Aģentūru Skates ietvaros;

7.2.2. Aģentūras noteiktajā termiņā sniegt Aģentūrai pamatinformāciju par būvi (nosaukums, adrese, pasūtītājs, projektētāji – autori, uzņēmumi, projektēšanas laiks, būvniecības laiks, publikāciju saraksts plašsaziņas līdzekļos un daži būves interjera un eksterjera kopskati fotogrāfijās);

7.2.3. iesniedzot 7.2.2. punktā norādīto pamatinformāciju, autors vai viņa pilnvarotais pārstāvis apliecina, ka Aģentūrai ir tiesības šo informāciju izmantot Skates publicitātei.

7.3. Balvu pretendentu autoru tiesības:

7.3.1. pēc Skates noslēguma saņemt no Aģentūras ekspertu viedokļu apkopojumu par vērtēto būvi;

7.3.2. iekļaut savos publicitātes materiālos informāciju, ko Aģentūra Skates gaitā veido par balvu pretendentiem.

7.4. Balvu pretendentu autoru pienākumi

7.4.1. Aģentūras noteiktajā termiņā sniegt Aģentūrai detalizētāku informāciju par būvi — projekta un ilustratīvos materiālus, tajā skaitā novietnes plānu, griezumus, vizualizācijas, detaļu un citus zīmējumus pēc saviem ieskatiem, kā arī 5  7 interjera un eksterjera kopskatus un detaļas fotogrāfijās;

7.4.2. iesniedzot detalizētāku informāciju, autors apliecina, ka Aģentūrai ir tiesības izmantot iesniegto informāciju un materiālus Skates publicitātei;

7.4.3. nodrošināt iespēju žūrijai iekļūt būvē savstarpēji saskaņotā laikā.

8. Balvu piešķiršana

8.1. Gada balvu saņem no balvu pretendentiem par labāko atzītās būves autors.

8.2. Gada balvas ieguvējs saņem diplomu un plāksni ar informāciju par Skati, Gada balvu un būves autoru.

8.3. Autori, kuru būves atzītas par labām žūrijas un sabiedrības vērtējumā, saņem atzinības rakstus.

8.4. Visiem balvu ieguvējiem Aģentūra nodrošina:

8.4.1. profesionālu atbalstu kvalitatīva balvu ieguvušās būves apraksta sagatavošanai pēc Skates;

8.4.2. publicitāti par Skati un balvu ieguvējiem sadarbībā ar partneriem un mediju pārstāvjiem.

9. Balvu ieguvēju tiesības un pienākumi

9.1. Gada balvas ieguvējam ir tiesības saņemt rekomendāciju dalībai starptautiskā arhitektūras konkursā.

9.2. Balvu ieguvējiem ir tiesības:

9.2.1. izmantot atsauci uz Skati un iegūto balvu savā pieredzes aprakstā un publicitātes veidošanā par saņemto Balvu;

9.2.2. piedalīties ar Skati un balvām saistītos publicitātes pasākumos.

9.3. Gada balvas ieguvējam sadarbībā ar būves īpašnieku ir pienākums nodrošināt saņemtās plāksnes piestiprināšanu pie būves publiskajā telpā.

10. Noslēguma jautājumi

10.2. Aģentūra nodrošina, ka informācija par Skates dalībniekiem, balvu pretendentiem un ieguvējiem, kā arī par Skates procesu un rezultātiem tiek publiskota Aģentūras mājas lapā.

10.3. Aģentūra rekomendē balvu ieguvējus Mīsa van der Roes mūsdienu arhitektūras balvai* un sadarbojas ar tās rīkotājiem projekta pieteikuma virzīšanā konkursa gaitā.

* Mies van der Rohe Award — balvas nosaukums angļu valodā. Balva izveidota 1987. gadā par godu modernisma arhitektūras pionierim Ludvigam Mīsam van der Roem. Kopš 2001. gada šī balva ir oficiālā Eiropas Savienības arhitektūras godalga un tiek pasniegta reizi divos gados sadarbībā ar Eiropas Parlamentu un Eiropas Komisiju. Plašāka informācija - www.miesarch.com

.