RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

Arhitektu firmas „Kubs” birojā,
Stabu ielā 46

7.[49.] sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi: J. Dambis, S. Ņikiforovs, E. Bērziņš, A.Sīlis, A.Cinis,  A. Kronbergs, J.Dripe;
Kolēģijas padomnieki: J. Krastiņš;
Rīgas  pilsētas arhitekta birojs: R. Bula;
Pilsētplānošanas pārvalde: I. Staša-Šaršūne, L. Rozenfelde, I. Sirmā;
Būvvalde: V. Brūzis;
Projektēšanas biroju pārstāvji: D. Brezinska, P. Venckovičs, D. Šmits, M. Mistris, K. Rukuts, J. Gursone, D. Kalvāne, J. Kalinka, I. Lazdiņš;
Pasūtītāju pārstāvji: E. Baumane;
Plašsaziņas līdzekļi: E. Ozola - A4D;

Sēdi vada:  J.Dripe

Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

  1. Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija un piebūve Buļļu ielā 6; skiču projekts
    Projektētājs: arhitektūras un dizaina firma „A Plus”
    Pasūtītājs: E. Baumane
  2. Daugavas labā krasta telpiskās attīstības koncepcija
    Projektētājs: arhitektu firma „Kubs”
    Pasūtītājs: p/a „Rīgas pilsētas arhitekta birojs”

Kolēģijas lēmums: 1.Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija un piebūve Buļļu ielā 6; skiču projekts. 1.1. Atzīmēt, ka 19. gs. vidū celtā dzīvojamā ēka Buļļu ielā 6 ir ar augstu pilsētbūvnieciskās un arhitektoniskās vērtības pakāpi: tā ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis, kas atrodas apbūves aizsardzības teritorijā  „Dzegužkalns – Nordeķi”.
1.2. Atzīt, ka ēka ir mūsdienu dzīves prasībām neatbilstoša un tās konstrukcijas ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī, ar 96% nolietošanos.
Savukārt autentiskās substances saglabāšanas iespējas un līdz ar to kultūras pieminekļa statusa saglabāšanas iespējas var precizēt tikai rekonstrukcijas [esošo konstrukciju demontāžas] darbu laikā.
1.3. Projekta priekšlikums, kas paredz esošās ēkas pārbūvi un mūsdienu formās risinātu piebūvi ēkai pagalma pusē ir uzskatāms par ieguvumu dotajā pilsētvidē; tas ir samērīgs risinājums starp vēsturisko apbūvi un šodienas realitāti un  ir  kompromiss starp vēsturisko apbūvi un ēkas īpašnieka vajadzībām.
Realizējot pārbūvi un atjaunojot esošo ēku maksimāli saglabājama vēsturiskā substance un pielietojami vēsturisko konstrukciju veidi un materiāli.
Izvērtējama iespēja manteļskursteni,  ķā būtisku vēsturisku substanci nedemontēt veicot nepieciešamo ēkas 1. stāva grīdas līmeņa pacelšanu, bet  saglabāt to esošajās augstuma atzīmēs kā iedziļinātu telpas daļu.
Loģisks ir žoga izvietojums pa iedibināto ielas nožogojumu līniju. Pieņemams arī piedāvātais materiāls – stikls, kas vienlaikus gan eksponē ēku ielas telpā, gan aizsargā to no aktīvas transporta maģistrāles negācijām.
1.4. Uzteikt ēkas īpašnieci par situācijas izpratni un ieguldījumu vēsturiskās pilsētvides identitātes saglabāšanā.
1.5. Atzīmēt, ka pilsētas Būvvaldē projekts var tikt skaņots, ja tiek saņemta Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas rakstiska piekrišana par vēsturiskās ēkas Buļļu ielā 6 piedāvāto pārbūves veidu un zemes gabala apbūves kopapjoma lielumu. 2. Daugavas labā krasta telpiskās attīstības koncepcija
[atkārtoti; skatīts: 26.03.2009] 2.1. Atkārtoti atzīt, ka Daugavas labā krasta pilsēttelpa posmā starp Salu un Dienvidu tiltiem ir pietiekami nozīmīga pilsētvides struktūrā, tādēļ Daugavas siluetu ietekmējošās apbūves un Krasta ielas apbūves plānojuma un telpiskās attīstības koncepcijas izstrādāšana uz pilsētas attīstības plānā paredzētās satiksmes infrastruktūras bāzes, ir atbalstāma un nepieciešama. Šāda veida konceptuāls materiāls pilsētbūvnieciski nozīmīgām teritorijām izstrādājams arī turpmāk.
2.2. Atzīmēt,  ka šis konceptuālais teritorijas attīstības priekšlikums vēlreiz apstiprina lokālplānojuma stadijas kā pilsēplānošanas etapa būtiskumu un pamato tā iekļaušanu  jaunajā teritoriālplānošanas koncepcijā un secīgi likumā.
2.3. Atzīt, ka pēc izskatīšanas š. g. 26. marta Pilsētas arhitekta kolēģijas sēdē koncepcijas tālāka attīstība bijusi pozitīva un atbalstāma:
- atbalstāma precizēto un pilnveidoto augstuma akcenta vietu izvēle: Krasta ielas vidusdaļā pie Krīdenera dambja, pie Slāvu tilta un Zvirgzdu pussalā .
Turpmākā projekta attīstības gaitā kā galveno, dominējošo teritorijas akcenta vietu paredzēt augstbūvju grupu pie Krīdenera dambja, pārējās divas risināt kā tai hierarhiski pakārtotas.
Augstuma akcenta vietu siluetam jābūt rūpīgi analizētam un izstrādātam.
Atbalstāma augstbūvju grupas pie Krīdenera dambja kompozīcijas princips attiecībā uz apjomu augstuma samazinājumu pret Krasta ielu, bet kontekstā ar esošo apbūvi uz Maskavas ielas pusi, augstumu diference uzskatāma  par krasu.
- Grāpju pussalas apbūvei izmantojams variants ar zemāko - 6 stāvu apjomu augstuma piedāvājumu.
Pussalas apbūvētajai daļai jāsamazina intensitāte,  palielinot zaļumu īpatsvaru – apbūves raksturam jābūt retinātam, mazaktīvam.
- atbalstāma Krasta ielas kā bulvāra tipa maģistrāles attīstība. Lai to realizētu un iegūtu kvalitatīvu publisko ārtelpu, kas ielai piesaistītu gājēju, jāpanāk lai tajā ir pārstāvētas publiskas intereses, proti ēku pirmajos stāvos jāparedz publiski pieejamu telpu izvietojums, jo lielie tirdzniecības moli ir orientēti galvenokārt tikai uz autobraucēju.
2.4. Atzīmēt, ka apbūve apskatāmajā teritorijā tuvākajā laika posmā var tikt realizēta tikai ar investoru ieguldījumu infrastruktūras [transporta un inženiertīklu] attīstībā.
2.5. Rekomendēt pabeigt Koncepciju, atbilstoši izteiktām piezīmēm.

J. Dambis
S. Ņikiforovs
E. Bērziņš
A. Sīlis
A. Cinis
A. Kronbergs
J.  Dripe

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex