RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2009. gada 2. aprilī
Arhitektu namā, Torņa ielā 11

4.[46.] sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi:  A. Kronbergs, J. Dambis,  S. Ņikiforovs, E. Bērziņš, A.Sīlis, A.Cinis, J.Dripe;
Kolēģijas padomnieki: J. Krastiņš, J. Domburs, M. Saukāns;
Kolēģijas goda locekļi: S.Grava,
Pilsētplānošanas pārvalde: I. Purmale, I. Sirmā, J. Šehovcova
Rīgas  pilsētas arhitekta birojs: R. Bula, Z.Redberga;
Projektēšanas biroju pārstāvji : M Ezergaile, I. Lazdiņš, K .Rukuts, M. Misirs, V.Briedis, E.Treimanis, R. Krūskopa, E. Daniševskis, I. Kauliņš;
Pasūtītāju pārstāvji: A.Lekūzis;
Plašsaziņas līdzekļi:  A. Riekstiņa – „Diena”,    A. Rozentāls - „Dienas Bizness”, Z. Zablovska – BNS,  A.Zvirgzdiņš, E.Ozola – Portāls A4D.

Sēdi vada:  J.Dripe Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

 1. Detālplānojums zemes gabalam Rēznas ielā.
  Projektētājs: birojs„Arhitekta K.Rukuta birojs”.
  Pasūtītājs: „RP Krasta iela”.
 2. Rīgas dzelzceļa koridora Centrālās stacijas rajona attīstības iespēju studija; informatīvi.
  Projektētājs: birojs„Treimanis un sabiedrotie”.
  Pasūtītājs: Rīgas pilsētas arhitekta birojs.
 3. Daudzfunkcionāls centrs Sergeja Eizenšreina ielā 81 – 1. kārta; būvniecības iecere
  [atkārtoti: skatīts 17.04.2008. kolēģijas sēdē].
  Projektētājs: birojs „Graf X’”.Pasūtītājs: „SCB”.

Kolēģijas lēmums: 1.Detālplānojums zemes gabalam Rēznas ielā. 1.1.  Atzīmēt, ka priekšlikums nav atrisinājis visus darba uzdevuma noteikumus, ka  plānojuma un telpiskā analīze nav pilnībā realizēta. Priekšlikums parāda tikai maksimālās attīstības iespējas, neatrisinot transporta un gājēju plūsmu  organizāciju.
1.2.Atzīt, ka kvalitatīvs detālplānojuma  risinājums var tikt izstrādāts tikai pēc Daugavas labā krasta starp Salu un Slāvu tiltiem telpiskās un plānojuma attīstības koncepcijas pabeigšanas, kurā tiks noteikta Krasta ielas telpiskā kompozīcija, teritorijas kopējās publiskās ārtelpas struktūra un transporta struktūra [kas ļautu izvērtēt divlīmeņu krustojuma ar Krasta ielu iekļaušanos šajā struktūrā.
1.3.  Atzīt, ka detālplānojuma piedāvātā apbūve var tikt realizēta tikai ar investora ieguldījumu infrastruktūras attīstībā;
1.4. Jānosaka, kas veicams pilsētas institūcijām, kas attīstītājiem, lai garantētu teritorijas attīstību. 2.Rīgas dzelzceļa koridora Centrālās stacijas rajona attīstības iespēju studija; informatīvi 2.1. Atzīt, ka studija, kas piedāvā vīziju par būtiskām Dzelzceļa koridora izmaiņām posmā starp Dzelzs tiltu un Ģertrūdes ielu, izstrādāta ar  kompleksu pieeju un ar pilsētas mērogam atbilstošu vērienu. 
2.2. Atzīmēt, ka spēcīgākais izstrādātās studijas elements ir mūsdienīgā koncepcija radikāli pārveidot stacijas ēku, izvietojot tajā multimodālo transporta mezglu, kas dod pasažieriem iespēju ērti pārsēsties no viena transporta līdzekļa otrā. Šī ir veiksmīgāka ideja par pašreiz aprobēto multimodālā centra izvietojumu rūpniecības tirgus teritorijā.
2.3. Priekšlikums sliežu ceļu „izlaist caur ēkām”, izvietojot būvapjomus virs, zem un tieši blakus sliedēm ir problemātisks dēļ radītā trokšņa un vibrācijām un pieņemams iespējams tikai autonovietņu funkcijai. Turklāt, kamēr pa dzelzceļu pārvietojas bīstamās  kravas, šādu būvniecību nepieļauj normatīvie akti, bet otra dzelzceļa tilta būvniecība ir ļoti tāla nākotne.
2.4. Atbalstāms  priekšlikums izvietot sliežu tīklu uz estakādes, jo dzelzceļa uzbērums sadala pilsētas vidi gan funkcionāli, gan telpiski.
2.3. Darbu pie analīzes-studijas pabeigt, papildinot to ar plašāku skatījumu saiknē ar Rīgas lidostu un iespējams kontekstā ar dzelzceļa struktūru valstī kopumā,  kā arī dodot risinājumus alternatīvām attīstības iespējām. Materiāls izmantojams kā ievads plašākai diskusijai, kā darba instruments starpinstitucionālām sarunām.
2.4.  Veidojams šī attīstības priekšlikuma realizācijas mehānisms. 3.Daudzfunkcionāls centrs Sergeja Eizenšteina ielā 81 – 1. kārta; būvniecības iecere
[atkārtoti: skatīts 17.04.2008. kolēģijas sēdē]. 3.1. Atzīt, ka objekta 1. kārta ar vienotu 4-stāvu apjoma risinājumu visumā pieņemams un objekta realizācija pa kārtām pieņemama.
3.2. Kā pozitīvu atzīmēt daudzfunkcionālā centra priekšlaukuma atbrīvošanu no autostāvvietām.
3.3. Tālākā projekta  attīstības gaitā:
-   izvērtējama  iespēja apjomu atvirzīt no ielas, lai veidotu objektam  atbilstošu priekšlaukumu;
-   turpināma arhitektoniskā risinājuma pilnveidošana, lai tas tipoloģiski atbilstu piedāvātajām funkcijām;
-   saglabājama un akcentējama cauriešanas iespēja apjoma centrālajā daļā;
-   koriģēt fasādes pret iekškvartālu risinājumu, paredzot humānu  fasādes struktūras elementu mērogu;
-   atklāto  pandusu apjoma jumta daļā  iekļaut kopējā jumtu kompozīcijā;
-   ņemot vērā, ka augstsprieguma līnijas ieguldīšana kabelī var aizkavēties uz ilgāku laiku, gaisa vadu balstam, kā aktīvam publiskās ārtelpas elementam izstrādājams īpašs tehniskā dizaina risinājums.

A. Kronbergs
J. Dambis
S. Ņikiforovs
E. Bērziņš
A. Sīlis
A. Cinis
J. Dripe

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex