RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2009. gada 12. februārī
Arhitektu namā, Torņa ielā 11

2.[44.] sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi: A. Kronbergs, J. Dambis, S. Ņikiforovs, E. Bērziņš, A.Cinis, J.Dripe;
Kolēģijas padomnieki: J. Krastiņš, J. Domburs;
Rīgas pilsētas arhitekta birojs: R. Bula;
Būvvalde: V. Brūzis;
Projektēšanas biroju pārstāvji : K. Avotiņš, E. Freimane; R. Veisbergs, A. Rūtenbergs
Pasūtītāju pārstāvji;
Plašsaziņas līdzekļi: A. Riekstiņa – „Diena”, E. Ozola – „A4D”.

Sēdi vada: J.Dripe

Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

 1. Dzīvojamās ēkas „Citadeles apartamenti” Republikas laukumā 4;
  tehniskais projekts.
  Projektētājs: „Avotiņš, Vincents un partneri”;
  Pasūtītājs: „V.P.-Statuss”.
 2. Dzīvojamo ēku dzegas augstuma korekcijas priekšlikums Dzirnavu ielā 39 un 41;
  skiču projekts.
  Projektētājs: SIA „QL”;
  Pasūtītājs: Andrejs Pebo.

Kolēģijas lēmums:

1. Dzīvojamās ēkas „Citadeles apartamenti” Republikas laukumā 4; tehniskais projekts
1.1 Atzīmēt, ka apbūves priekšlikumā piedāvātais projektējamo ēku apjomu mērogs un dalījums atbilst Rīgas Vēsturiskā Centra un tā Aizsardzības Zonas [RVC AZ] plānā noteiktajam pilsētvides mērogam un no telpiskās struktūras viedokļa šis ir solis konkrētās pilsētvides sakārtošanā un attīstībā.
1.2. Pieņemt zināšanai, ka :
1.2.1. pasūtītājs kārto juridiskos jautājumus attiecībā uz iespēju apvienot zemes gabalus.
1.2.2. priekšlikuma atbilstība RVC AZ plānam attiecībā uz būvlaidi, ēku izvietojumu zemes gabalā un pagalmu veidošanu perimetrālas apbūves situācijā tiek izvērtēta Būvvaldē.
1.3. Tālākā projekta attīstības gaitā īpaša uzmanība pievēršama:
1.3.1. gala fasādes pret Vecrīgu risinājumam, veidojot to kontekstā ar blakus esošo noliktavas ēku un iespējamo tās vēsturiskā jumta formas atjaunošanu;
1.3.2. pret Daugavu pavērstās fasādes semantiskai atbilstībai Rīgas, kā ziemeļnieciskas pilsētas ēku fasāžu uzbūves raksturam gan variantā ja fasāde veido Daugavas panorāmu, gan variantā ja tā kļūst par slēgtas ielas telpas fasādi;
1.3.3. iekškvatāla gājēju ceļam, kas ir būtisks posms Doma un Pils laukumu un Pasažieru ostas sasaitē, paredzot tam attiecīgu platumu, iesegumu, apgaismojumu un labiekārtojumu.
1.4. Ierosināt pasūtītājam lūgt arhitektu Meinhardu fon Gerkānu, kas ir izskatāmā apbūves priekšlikuma idejas meta autors un jaunās Parex bankas ēkas projekta autors, sniegt vīziju par dotās pilsēttelpas attīstību t. sk. attieksmi pret Zemkopības ministrijas augstceltni.1.5. Atzīmēt, ka Andrejostas detālplānojums ir diskutējams – problemātisks attiecībā uz paredzēto teritorijas apbūvi starp Eksporta ielu un Daugavu tās šaurākājā daļā pieVanšu tilta.

2. Dzīvojamo ēku dzegas augstuma korekcijas priekšlikums Dzirnavu ielā 39 un 41; skiču projekts
2.1. Pieņemt zināšanai, ka RVC saglabāšanas un attīstības padome rekomendējusi atbalstīt piedāvājumu palielināt ielas platuma diktēto ēku apjomu augstumu virs pieļaujamā, lai iegūtu harmonisku ielas apbūves ainavu.
2.2. Atzīmēt, ka piedāvātais projektējamo ēku augstums ir telpiski pamatots un atbalstāms no ielas ainavas kompozīcijas viedokļa, izejot no konkrētās jau esošo ēku apjomu augstumu situācijas.
2.3. Lūgt Pilsētas attīstības departamentu ierosināt veikt grozījumus RVC AZ apbūves noteikumos, precizējot apbūves augstuma risinājuma iespējas atšķirīgās ielas telpiskās struktūras situācijās.
2.4. Tālākā projekta attīstības gaitā pievērst uzmanību fasādes detaļu mēroga [stikloto erkeru horizontālā dimensija] atbilstībai RVC pilsēttelpā raksturīgajam fasāžu struktūras mērogam.

A. Kronbergs
J. Dambis
S. Ņikiforovs
E. Bērziņš
A. Cinis
J. Dripe

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex