NOLIKUMS

Rīgā
2019. gada 09. augustā                                                                 Nr.RPAB-19-2-nos

Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas nolikums

I. Vispārīgie jautājumi

1. Rīgas pilsētas arhitekta kolēģija (turpmāk tekstā – kolēģija) ir Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” (turpmāk tekstā – aģentūra) izveidota profesionāla padomdevēju institūcija, kas darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Rīgas domes 23.10.2012. nolikumā Nr. 268 „Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas pilsētas arhitekta birojs” nolikums” (turpmāk – nolikums) noteiktajiem aģentūras mērķiem un uzdevumiem.

II. Kolēģijas mērķis un uzdevumi

2. Kolēģijas darbības mērķis ir sekmēt aģentūras uzdevumu izpildi, lai nodrošinātu arhitektūras procesa kvalitāti un kvalitatīvas pilsētvides attīstību.

3. Kolēģijai ir šādi uzdevumi:

  • Īstenot padomdevēja funkciju aģentūrai un aģentūras direktoram aktuālajos darba jautājumos, nepieciešamības gadījumā sniegt priekšlikumus un / vai pieņemt attiecīgu lēmumus;
  • Veicināt arhitektūras procesā iesaistīto pušu sadarbību, organizējot profesionālu viedokļu apmaiņu un jaunu ideju un risinājumu sagatavošanu kvalitatīvas pilsētvides attīstībai;
  • Veidot un paust profesionālu viedokli, kā arī veicināt diskusiju par nozīmīgu pilsētbūvniecības ieceru īstenošanu un citiem aktuāliem arhitektūras jautājumiem, kuru izskatīšanā saskaras dažādu iesaistīto un ietekmēto pušu intereses;
  • Sniegt priekšlikumus jauniem pētījumiem, projektiem un pakalpojumiem tālākai izvērtēšanai aģentūrā un/vai īstenošanai pašvaldībā;
  • Veikt regulāru kolēģijas darba pašnovērtējumu un citus uzdevumus, kas ir saskaņā ar aģentūras nolikumu un spēkā esošo aģentūras darbības stratēģiju (turpmāk – stratēģija).

III. Kolēģijas sastāvs

4. Kolēģijā pastāvīgi darbojas ne mazāk kā 7 (septiņi) locekļi.

5. Kolēģijā ir aicinātas darboties Rīgas pilsētas būvvaldes, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta un Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes amatpersonas, pa vienai no katras organizācijas.

6. Darbam kolēģijā var pretendēt deleģēti pārstāvji no profesionālām nozares organizācijām, kā arī citām nevalstiskām organizācijām (turpmāk tekstā – organizācijas), kuras ar savu darbību atbalsta aģentūras un kolēģijas mērķu un uzdevumu izpildi.

7. Organizācijas savu dalību kolēģijā piesaka, iesniedzot aģentūras direktoram rakstisku pieteikumu, kurā ietverta informācija par nevalstisko organizāciju un tās izvirzīto kandidātu. Par izvirzītā kandidāta apstiprināšanu lemj aģentūras direktors.

8. Organizācijas, kas deleģē savus pārstāvjus darbam kolēģijā, nodrošina, ka šie kandidāti ir pilnvaroti pārstāvēt organizāciju kolēģijā un ar savu darbību apņemas sekmēt aģentūras un kolēģijas mērķu un uzdevumu izpildi. Nepieciešamības gadījumā organizācijas nodrošina kolēģijas locekļu nomaiņu no savu biedru vidus.

9. Pēc aģentūras direktora ierosinājuma kolēģijā var darboties arhitektūras un radniecīgo nozaru eksperti, kas var sniegt nozīmīgu profesionālu ieguldījumu kolēģijas darbā.

10. Kolēģijas sastāvu un darbības periodu ar rīkojumu apstiprina aģentūras direktors.

IV. Kolēģijas darba organizācija un darba rezultāti

11. Kolēģijas sanāksmes sasauc un vada aģentūras direktors, tās sasaucot pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi ceturksnī, jeb 4 reizes gadā.

12. Kolēģijas darba kārtību nosaka un apstiprina aģentūras direktors. Kolēģijas locekļi var sniegt priekšlikumus kolēģijas darba kārtībai un izskatāmiem jautājumiem.

13. Kolēģijas locekļi par sanāksmi un tās darba kārtību informējami vismaz 2 (divas) nedēļas pirms sanāksmes, nosūtot uzaicinājumu uz norādīto elektroniskā pasta adresi.

14. Kolēģijas sanāksme notiek, ja tajā piedalās vismaz 7 (septiņi) kolēģijas locekļi, bet par lemtspējīgu kolēģija uzskatāma, ja sanāksmē piedalās vairāk par pusi kolēģijas locekļu.

15. Kolēģija lēmumu pieņem savstarpēji vienojoties, vai, ja tas nav iespējams, balsojot, ar kolēģijas locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Katram kolēģijas loceklim ir viena balss.

16. Kolēģijas sanāksmēm nepieciešamos dokumentus un informāciju sagatavo aģentūra.

17. Kolēģijas sanāksmes tiek protokolētas, atspoguļojot darba kārtību, sanāksmes dalībniekus, diskusiju gaitu un kolēģijas locekļu viedokļus par sanāksmē izskatītajiem jautājumiem.

18. Kolēģijas priekšlikumi un lēmumi attiecībā uz kolēģijā izskatāmo jautājumu ir saistoši aģentūrai atzinuma sagatavošanai, bet projekta autoriem un pasūtītājiem tie kalpo par uzdevumu turpmākajā darbā.

19. Kolēģijas darba sanāksmes rezultāts ir protokols kurā atspoguļo dienaskārtību, sēdes dalībniekus un diskusijas gaitu par izskatāmo jautājumu, kolēģijas locekļu argumentus, viedokļus un kopsavilkumu, kā arī, kolēģijas ieteikumus un / vai lēmumus, ja tādi pieņemti.

20. Kolēģijas sanāksmju protokoli tiek publicēti aģentūras mājaslapā.

21. Aģentūras direktors pēc nepieciešamības var lemt par valsts, pašvaldību un citu institūciju amatpersonu, nevalstisko organizāciju pārstāvju, nozaru ekspertu un citu dalībnieku aicināšanu piedalīties kolēģijas sēdē ar padomdevēja tiesībām

22. Kolēģijas sanāksmēs aicināti piedalīties plašsaziņas līdzekļu pārstāvji un citi interesenti.

V. Noslēguma jautājumi

23. Kolēģijas locekļiem ir saistoši šādi dokumenti:

  • Ar Rīgas domes lēmumu apstiprināta aģentūras darbības stratēģija;
  • Vienošanās starp organizāciju un aģentūru;

24. Atzīt par spēku zaudējušu Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” 2013. gada 29. janvāra nolikumu Nr. RPAB-13-1-nos “Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas nolikums” ar šī nolikuma spēkā stāšanās brīdi.

 

Direktors, Rīgas pilsētas arhitekts                                                          Gvido Princis

 

Kolēģijas nolikums saglabāšanai PDF formātā

 

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex