Pētījuma Brīvības ielas – Uzvaras bulvāra ass telpiskās attīstības koncepcijas  mērķis ir apzināt telpiskās sistēmas esošās kvalitātes un trūkumus, kā arī definēt tās attīstības vadlīnijas tuvākā nākotnē un ilgtermiņā. Koncepcijā analizēta Rīgas telpiskā struktūra un Brīvības ielas – Uzvaras bulvāra ass pilsētbūvnieciskā un sabiedriskā nozīme. Lai pilnveidotu un iezīmētu kompozīcijas asi kā vienotu un nozīmīgu Rīgas telpisko elementu, koncepcijā izvirzīti vairāki priekšlikumi. Piemēram: nepieciešamība izkopt un pilnveidot pilsēttelpu visā tās garumā – katru no atšķirīgām pilsētvides struktūrām, kas veidojušās dažādos laikmetos; kopējā vienojošā prasība varētu būt kvalitāte – plānojuma, telpiskā, būvmateriālu, publiskās ārtelpas un labiekārtojuma. Brīvības ielas – uzvaras bulvāra ass attīstības koncepcijā paredzēts mērķtiecīgi izmantot katras atsevišķās zonas esošo pilsētainavu, lai kopumā izveidotu kvalitatīvu un harmoniski pievilcīgu vienotu galvenās šķērsass telpisko sistēmu.