Rīgā
29.01.2013.
Nr.RPAB-13-1-nos

Grozījumi ar Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas pilsētas arhitekta birojs" 18.03.203 nolikumu Nr.2

I. Vispārīgie jautājumi

1.    Rīgas pilsētas arhitekta kolēģija (turpmāk tekstā – kolēģija) ir Rīgas pilsētas arhitekta biroja (turpmāk tekstā – aģentūra) izveidota profesionāla padomdevēju institūcija, kas darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un aģentūras mērķi un uzdevumiem, kuri noteikti Rīgas domes 23.10.2012. nolikumā Nr. 268 "Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” nolikums" (turpmāk - nolikums).

II. Kolēģijas mērķis un uzdevumi

2.    Kolēģijas darbības mērķis ir sekmēt aģentūras uzdevumu izpildi, lai nodrošinātu arhitektūras procesa kvalitāti un kvalitatīvas pilsētvides attīstību.

3.    Kolēģijai ir šādi uzdevumi:
3.1. Īstenot padomdevēja funkciju aģentūrai un aģentūras direktoram aktuālajos darba jautājumos;
3.2. Veicināt arhitektūras procesā iesaistīto pušu sadarbību Rīgas pilsētā, organizējot regulāru profesionālu viedokļu apmaiņu un jaunu ideju un risinājumu sagatavošanu kvalitatīvas pilsētvides attīstībai;
3.3. Veidot un paust profesionālu viedokli, kā arī uzsākt atklātas diskusijas par nozīmīgu būvniecības ieceru īstenošanu un citiem arhitektūras jautājumiem Rīgas pilsētā, kuru izskatīšanā saskaras dažādu iesaistīto pušu intereses;
3.4. Sagatavot priekšlikumus jauniem pētījumiem, projektiem un pakalpojumiem tālākai izvērtēšanai aģentūrā un/vai īstenošanai;
3.5. Veikt ikgadējo kolēģijas darba pašnovērtējumu un citus uzdevumus, kas ir saskaņā ar aģentūras nolikumu un spēkā esošo aģentūras darbības stratēģiju 2012.-2017. gadam (turpmāk - stratēģija).

III. Kolēģijas sastāvs

4.    Kolēģijā pastāvīgi darbojas vismaz 7 (septiņi) locekļi.

5.    Kolēģijā ir aicinātas darboties Rīgas pilsētas būvvaldes, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas amatpersonas, pa vienai no katras organizācijas.

6.    Darbam Kolēģijā var pretendēt deleģēti pārstāvji no profesionālajām un citām nevalstiskajām organizācijām (turpmāk tekstā – organizācijas), kuras ar savu darbību atbalsta aģentūras un kolēģijas mērķu un uzdevumu izpildi.

7.    Aģentūras direktors vismaz reizi gadā aģentūras mājaslapā izsludina organizāciju pārstāvju pieteikšanos darbam kolēģijā un nodrošina saņemto pieteikumu izskatīšanu saskaņā ar organizācijām izvirzītajiem kritērijiem.

8.    Organizācijas, kas deleģē savus pārstāvjus darbam kolēģijā, nodrošina, ka šie kandidāti ir pilnvaroti pārstāvēt organizāciju kolēģijā un ar savu darbību apņemas sekmēt aģentūras un Kolēģijas mērķu un uzdevumu izpildi. Nepieciešamības gadījumā organizācijas nodrošina kolēģijas locekļu nomaiņu no savu biedru vidus.

9.    Pēc aģentūras direktora ierosinājuma kolēģijā var darboties arhitektūras un radniecīgo nozaru eksperti, kas var sniegt nozīmīgu profesionālu ieguldījumu Kolēģijas darbā.

10.    Kolēģijas sastāvu un darbības periodu ar rīkojumu apstiprina aģentūras direktors.

IV. Kolēģijas darba organizācija un darba rezultāti

11.    Kolēģija darbību īsteno klātienes sanāksmēs, kas notiek vismaz vienu reizi ceturksnī jeb 4 reizes gadā saskaņā ar kalendāru, ko izskata un apstiprina kolēģija kārtējā gada pirmajā sanāksmē. Pārējās kolēģijas sanāksmes tiek plānotas pēc nepieciešamības, kolēģijas locekļiem par tām paziņojot vismaz 1 (vienu) nedēļu pirms sanāksmes.

12.    Kolēģijas sanāksmes sasauc un vada Aģentūras direktors.

13.    Kolēģijas sanāksme notiek, ja tajā piedalās vismaz 5 (pieci) kolēģijas locekļi.

14.    Kolēģijas sanāksmēs aicinātas piedalīties Rīgas domes amatpersonas.

15.    Kolēģijas sanāksmēm nepieciešamos dokumentus un informāciju sagatavo aģentūra.

16.    Kolēģijas sanāksmes tiek protokolētas, atspoguļojot darba kārtību, sanāksmes dalībniekus, diskusiju gaitu un kolēģijas locekļu viedokļus par sanāksmē izskatītajiem jautājumiem.

17.    Kolēģijas sanāksmju rezultāti ir kolēģijas locekļu viedokļu apkopojums, priekšlikumi un lēmumi, ko atspoguļo sanāksmes protokolā.

18.    Kolēģija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.

19.    Kolēģijas sanāksmju protokoli tiek publicēti aģentūras mājaslapā.

20.    Kolēģijas sanāksmēs aicināti piedalīties plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

V. Noslēguma jautājumi

21.    Kolēģijas locekļiem ir saistoši šādi dokumenti:
21.1. Ar Rīgas domes lēmumu apstiprināta aģentūras darbības stratēģija;
21.2. Vienošanās starp organizāciju un aģentūru.

Direktors,
Rīgas pilsētas arhitekts
Gvido Princis

Dokuments liejupielādei:
Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas nolikums