RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2009. gada 12. februārī
Arhitektu namā, Torņa ielā 11

2.[44.] sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi: A. Kronbergs, J. Dambis, S. Ņikiforovs, E. Bērziņš, A.Cinis, J.Dripe;
Kolēģijas padomnieki: J. Krastiņš, J. Domburs;
Rīgas pilsētas arhitekta birojs: R. Bula;
Būvvalde: V. Brūzis;
Projektēšanas biroju pārstāvji : K. Avotiņš, E. Freimane; R. Veisbergs, A. Rūtenbergs
Pasūtītāju pārstāvji;
Plašsaziņas līdzekļi: A. Riekstiņa – „Diena”, E. Ozola – „A4D”.

Sēdi vada: J.Dripe

Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

 1. Dzīvojamās ēkas „Citadeles apartamenti” Republikas laukumā 4;
  tehniskais projekts.
  Projektētājs: „Avotiņš, Vincents un partneri”;
  Pasūtītājs: „V.P.-Statuss”.
 2. Dzīvojamo ēku dzegas augstuma korekcijas priekšlikums Dzirnavu ielā 39 un 41;
  skiču projekts.
  Projektētājs: SIA „QL”;
  Pasūtītājs: Andrejs Pebo.

Kolēģijas lēmums:

1. Dzīvojamās ēkas „Citadeles apartamenti” Republikas laukumā 4; tehniskais projekts
1.1 Atzīmēt, ka apbūves priekšlikumā piedāvātais projektējamo ēku apjomu mērogs un dalījums atbilst Rīgas Vēsturiskā Centra un tā Aizsardzības Zonas [RVC AZ] plānā noteiktajam pilsētvides mērogam un no telpiskās struktūras viedokļa šis ir solis konkrētās pilsētvides sakārtošanā un attīstībā.
1.2. Pieņemt zināšanai, ka :
1.2.1. pasūtītājs kārto juridiskos jautājumus attiecībā uz iespēju apvienot zemes gabalus.
1.2.2. priekšlikuma atbilstība RVC AZ plānam attiecībā uz būvlaidi, ēku izvietojumu zemes gabalā un pagalmu veidošanu perimetrālas apbūves situācijā tiek izvērtēta Būvvaldē.
1.3. Tālākā projekta attīstības gaitā īpaša uzmanība pievēršama:
1.3.1. gala fasādes pret Vecrīgu risinājumam, veidojot to kontekstā ar blakus esošo noliktavas ēku un iespējamo tās vēsturiskā jumta formas atjaunošanu;
1.3.2. pret Daugavu pavērstās fasādes semantiskai atbilstībai Rīgas, kā ziemeļnieciskas pilsētas ēku fasāžu uzbūves raksturam gan variantā ja fasāde veido Daugavas panorāmu, gan variantā ja tā kļūst par slēgtas ielas telpas fasādi;
1.3.3. iekškvatāla gājēju ceļam, kas ir būtisks posms Doma un Pils laukumu un Pasažieru ostas sasaitē, paredzot tam attiecīgu platumu, iesegumu, apgaismojumu un labiekārtojumu.
1.4. Ierosināt pasūtītājam lūgt arhitektu Meinhardu fon Gerkānu, kas ir izskatāmā apbūves priekšlikuma idejas meta autors un jaunās Parex bankas ēkas projekta autors, sniegt vīziju par dotās pilsēttelpas attīstību t. sk. attieksmi pret Zemkopības ministrijas augstceltni.1.5. Atzīmēt, ka Andrejostas detālplānojums ir diskutējams – problemātisks attiecībā uz paredzēto teritorijas apbūvi starp Eksporta ielu un Daugavu tās šaurākājā daļā pieVanšu tilta.

2. Dzīvojamo ēku dzegas augstuma korekcijas priekšlikums Dzirnavu ielā 39 un 41; skiču projekts
2.1. Pieņemt zināšanai, ka RVC saglabāšanas un attīstības padome rekomendējusi atbalstīt piedāvājumu palielināt ielas platuma diktēto ēku apjomu augstumu virs pieļaujamā, lai iegūtu harmonisku ielas apbūves ainavu.
2.2. Atzīmēt, ka piedāvātais projektējamo ēku augstums ir telpiski pamatots un atbalstāms no ielas ainavas kompozīcijas viedokļa, izejot no konkrētās jau esošo ēku apjomu augstumu situācijas.
2.3. Lūgt Pilsētas attīstības departamentu ierosināt veikt grozījumus RVC AZ apbūves noteikumos, precizējot apbūves augstuma risinājuma iespējas atšķirīgās ielas telpiskās struktūras situācijās.
2.4. Tālākā projekta attīstības gaitā pievērst uzmanību fasādes detaļu mēroga [stikloto erkeru horizontālā dimensija] atbilstībai RVC pilsēttelpā raksturīgajam fasāžu struktūras mērogam.

A. Kronbergs
J. Dambis
S. Ņikiforovs
E. Bērziņš
A. Cinis
J. Dripe