RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2009. gada 22. janvārī
Arhitektu namā, Torņa ielā 11

1.[43.] sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi: A.Sīlis, A. Kronbergs, J. Dambis, S. Ņikiforovs, E. Bērziņš, A.Cinis, J.Dripe;
Kolēģijas padomnieki: J. Domburs;
Rīgas pilsētas arhitekta birojs: R. Bula, Z. Redberga;
RD Pilsētas attīstības departaments: N. Strautmanis, I. Francis, B. Barone, L. Puntusa, I. Grīntāls, E. Šveica, I. Sirmā, G. Princis, U. Kolkovskis;
Projektēšanas biroju pārstāvji : M. Kalvāne, U. Šēnbergs, J. Skanis, J. Kendals, U. Beķeris, J. Kondratenko, G. Grabovskis, A. Beikule, P. Vieirs, A. Raimundo, E. Eisana, N. Belgeils, M. Zemītis, A. Līkops;
Pasūtītāju pārstāvji; A. Peičs, V. Māziņš, V. Romanovska;
Plašsaziņas līdzekļi: I. Drazdovska, K .Iļjinska – „Dienas bizness”, A. Riekstiņa – „Diena”, M. Vilemsons –„LETA”, E. Ozola – „A4D”
Recenzents par 1. jautājumu: arhitekts U. Kaugurs

Sēdi vada: J.Dripe

Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

 1. Jaunais administratīvais centrs Torņakalnā, būvprogrammas izstrāde.
  Projektētāji: biroji „Fletcher Priest Arhitects”, Uģis Šēnbergs Arhitekts”; „MG Arhitekts”, Arup, Davis Langdon, Grupa 93;
  Pasūtītājs: RD Pilsētas attīstības departaments.
 2. Ēkas rekonstrukcija Grēcinieku ielā, 4; skiču projekts.
  Projektētājs: birojs „ARHIS”;
  Pasūtītājs: SIA „CELTEL”.
 3. Informatīvi: Puķu tirgus paviljoni pie Tērbatas ielas
  [skatīts 13. 12. 2007. un 05. 06.2008.].
  Projektētājs: M. Zemītis, A. Līkops, I. Miķelsone;
  Pasūtītājs: SIA „ Saktas zieds” [īpašnieks Rīgas Dome, apsaimniekotājs p/a „Rīgas dārzi un parki”;
 4. Informatīvi: Daudzstāvu autostāvvieta zem 13. janvāra ielas, pie tirdzniecības centra „Stockman”,
  pirmsprojekta priekšlikums [skatīts 13.12.2007., 27.03.2008., 17.04.2008.].
  Projektētājs: birojs „Arplan”;
  Pasūtītājs: t/c „Stockman”.

Kolēģijas lēmums: 1. Jaunais administratīvais centrs Torņakalnā, būvprogrammas izstrāde.
1.1. Atzīt, ka kopumā atbalstāma teritorijas plānojuma un telpiskā struktūra, kas ir pilsētbūvnieciski argumentēta, garantē funkcionāli pamatotu attīstību, kā arī ir fleksibla, garantējot līdz ar to teritorijas attīstību pa daļām.
1.2. Kā pozitīvu atzīmēt projektētāju sadarbību ar pilsētas dienestiem, t.sk. Satiksmes departamentu.
1.3. Kā būtisku ieguvumu attīstot konkursa priekšlikumu, atzīmēt jauno, pilsētbūvnieciski pamatoto Rīgas Domes ēkas izvietojumu pie Uzvaras bulvāra, loģiskā saistībā ar Nacionālo bibliotēku un tiešākā saistībā ar esošo Domes ēku.
1.4. No teritorijas lietotāju dažādības viedokļa pozitīvi vērtējama Latvijas universitātes ienākšana jaunā administratīvā centra teritorijā.
1.5. Nākošajā projektēšanas stadijā
1.5.1. telpā ap bibliotēku neveidot augstuma akcentus, jo Daugavas kreisā krasta siluetā un bibliotēkai piegulošajā pilsētvidē telpiska dominante ir bibliotēkas apjoms;
1.5.2. ņemot vērā funkcionālo nozīmību izvērtēt apjomu augstuma diferenci starp jauno Rīgas Domes ēku un pārējo fona apbūvi, veicot telpisko analīzi kontekstā ar bibliotēkas apjomu;
1.5.3. funkciju daudzveidībai jāatspoguļojas telpiskās struktūras daudzveidībā;
1.5.4. attīstāmā teritorija integrējama tai piegulošo teritoriju struktūrā, atbilstoši Daugavas kreisā krasta kopējās plānojuma un transporta attīstības shēmai;
Pārliecinošāk risināma Uzvaras parka iesaiste projektējamā pilsētvidē;
1.5.5. īpaša uzmanība pievēršama publiskās ārtelpas apjomam un kvalitātei.
1.5.6. izvērtējama reminescences iespēja attiecībā uz nojaukto bet Pārdaugavas vēsturē būtisko Kobronskansts un Sarkanā torņa iezīmēšanas iespēju un veidu, nepieciešamības gadījumā veicot vēsturisko un arheoloģisko izpēti;
1.7. Lūgt Pilsētas attīstības departamentu uzņemties iniciatīvu
- veidot struktūru, kas vadītu jaunā administratīvā centra Torņakalnā realizāciju, ņemot vērā ka šis ir pilsētas un nacionālas nozīmes objekts,
- likuma par Privāto Publisko Partnerību sagatavošanas un pieņemšanas procesa uzsākšanu.

2. Ēkas rekonstrukcija Grēcinieku ielā, 4, skiču projekts.
2.1. Ēkas rekonstrukcijas projektā paredzētā iekšpagalma pārsegšana ir funkcionāli pamatota un atbalstāma no ēkas apjoma kompozīcijas un arhitektūras viedokļa kā arī no publiskās ārtelpas kvalitātes viedokļa, jo
- galvenajai ielas ēkai noteikts kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas statuss un tā orientēta uz rekonstrukciju un vērtīgo daļu restaurāciju,
- esošais iekšpagalms ir slēgts, bez pieejas iespējām no ielas,
- paredzētais iekšpagalma pārsegums neeksponējas publiskajā ārtelpā, t. sk. skatā no Pēterbaznīcas skatu platformas.

3. Informatīvi: projekts Puķu tirgus paviljoni pie Tērbatas ielas [skatīts 13. 12. 2007. un 05. 06.2008.] .
3.1 Iepriekšējo kolēģiju lēmumi projektā ievērtēti.

4. Informatīvi: Daudzstāvu autostāvvieta zem 13. janvāra ielas, pie tirdzniecības centra „Stockman”, pirmsprojekta priekšlikums [skatīts 13.12.2007., 27.03.2008., 17.04.2008.].
4.1. Lūgt Būvvaldes vadītāju A. Cini piedāvāto transporta risinājumu izvērtēt kopīgi ar Satiksmes departamentu;
4.2. Ja Satiksmes departaments akceptē piedāvāto transporta risinājumu, virszemes daļas labiekārtojuma un dizaina priekšlikumu izskatīt kolēģijas sēdē.
5. Šī protokola sastāvdaļa ir tam pievienotā kolēģijas padomnieka profesora S. Gravas recenzija un arhitekta U. Kaugura recenzija.

A. Sīlis
A. Kronbergs [izņemot 2. punktu]J. Dambis
S. Ņikiforovs
E. Bērziņš
A. Cinis
J. Dripe